Rekvizīti

Rekvizīti un juridiskā adrese:

SIA “MEDILINK”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003996045
PVN kods: LV40003996045
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV92HABA0551020019258
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV17UNLA0001011469648

Juridiskā adrese: Višķu iela 2 k-1, Rīga, LV-1063