Garantija un atteikuma tiesības

Visām precēm ir ražotāja noteikta garantija. Tā ir  norādīta uz konkrētās preces vai preces iepakojuma un dažādām precēm ir atšķirīga. Informāciju par ražotāja garantijas laiku izvēlētajai precei var precizēt pie e-veikala darbinieka. Ja garantijas laikā precei tiek konstatētas kvalitātes problēmas, Klientam ir jāzvana uz e-veikalu, lai vienotos par tālāko darbību. Neatbilstošas kvalitātes prece var tikt apmainīta pret kvalitatīvu tādu pašu vai ekvivalentu preci, vai arī Klientam tiek atmaksāta par preci samaksātā naudas summa. Klientam obligāti jāuzrāda pirkumu apliecinoši dokumenti: čeks, pavadzīme vai maksājumu apliecinoša kvīts, garantijas talons, ja tas tiek izsniegts preci pārdodot.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • klients pašrocīgi ir mēģinājis novērst bojājumu un veikt preces remontu;
 • uzglabājis preci neatbilstoši uzglabāšanas noteikumiem;
 • bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
 • ja netiek uzrādīti pirkumu apliecinošu dokumenti: čeks, pavadzīme vai maksājumu apliecinoša kvīts, garantijas talons.
 •  

  Atteikuma tiesības tiek realizētas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2014.gada 13.jūnija LR Ministru  Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumiem par distances līgumu”. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Šajā gadījumā prece tiek atgriezta neatvērtā oriģinālā iepakojumā un pilnā komplektācijā, kopā ar aizpildītu atteikuma veidlapu un pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī garantijas talonu, ja tāds tiek izsniegts preci pārdodot. Preci vairs nevar atgriezt saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tā ir sākta lietot, jo tādējādi pircējs apliecina, ka prece atbilst pasūtījumam. Lūdzam ņemt vērā, ka šie noteikumi neattiecas uz personīgās higiēnas precēm un sterilām/nesterilām precēm, kuru iepakojums tiek atvērts un/vai bojāts. Tās netiek pieņemtas atpakaļ. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī Klientam jāpārliecinās par preču atbilstību pasūtījumam. Strīdi, domstarpības un pretenzijas tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesu institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

  1. “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”
  2. “Noteikumi par distances līgumu”